ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซันเวย์ Sunway University สำหรับนักเรียนไทย 


คณะ Actuarial Studies / Financial Analysis * / Financial Economics * 

มอบทุนการศึกษาส่วนลด 25% ให้นักเรียนที่มีเกรด CGPA ของม.6 เทียบเท่า 3.2 ขึ้นไป 

และ มอบทุนการศึกษาส่วนลด 50% ให้นักเรียนที่มีเกรด CGPA ของม.6 เทียบเท่า 3.6 ขึ้นไป 


คณะ Culinary Management / International Hospitality / Management / Convention & Event Management *

Contemporary Music Performance *

มอบทุนการศึกษาส่วนลด 25% ให้นักเรียนที่มีเกรด CGPA ของม.6 เทียบเท่า 3.0 ขึ้นไป 

และ มอบทุนการศึกษาส่วนลด 50% ให้นักเรียนที่มีเกรด CGPA ของม.6 เทียบเท่า 3.4 ขึ้นไป ขอรับทุนมหาวิทยาลัย Sunway University