มาเลเซีย (มาเลย์Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียนวันชาติคือวันที่ 31 สิงหาคม

ประวัติศาสตร์
     ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า "สหพันธรัฐมลายา" ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รวมรัฐซาบาร์ (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) บนเกาะบอเนียวเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อเป็น "มาเลเซีย" อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเป็นประเทศสิงคโปร์

     ปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 2 สหพันธรัฐ ในจำนวนนี้ 9 รัฐ บนแหลมมลายู อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่าน ซึ่งทั้ง 9 จะหมุนเวียนกันขึ้นเป็นกษัตริย์คราวละ 5 ปี

     ประเทศมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตรา

  • ผู้เดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียต้องแจ้งจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ขณะเดินทาง
  • ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศได้ เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาเลเซียต่อครั้ง
  • ผู้มีถิ่นพำนักในมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศได้ต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 ริงกิต
  • ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศมาเลเซียได้ ตามจำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่ได้แจ้งการนำเงินเข้าไว้เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

หากประสงค์จะขอนำเงินเข้าหรือออกมากกว่าที่กำหนดไว้ สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตได้ที่
Director of Exchange Control Development
Bank Negara Malaysia

Jalan Dato'Onn
50480 Kuala Lumpur
Tel. 603-2916473, 2928736, 2988044
ext. 8052/8094/8276
Fax. 603-2937732

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
Royal Thai Consulate General, Penang

No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang
โทรศัพท์ (04) 226-8029
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
Royal Thai Consulate General, Kota Bharu

No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400
Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ
(Office of Trade Promotion)

206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819

สำนักงานแรงงานฯ
(Office of Labour Affairs)

206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpaur
โทรศัพท์ (603) 291-6004
โทรสาร (603) 293-7000


ประวัติศาสตร์
     ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า "สหพันธรัฐมลายา" ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รวมรัฐซาบาร์ (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) บนเกาะบอเนียวเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อเป็น "มาเลเซีย" อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเป็นประเทศสิงคโปร์

     ปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 2 สหพันธรัฐ ในจำนวนนี้ 9 รัฐ บนแหลมมลายู อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่าน ซึ่งทั้ง 9 จะหมุนเวียนกันขึ้นเป็นกษัตริย์คราวละ 5 ปี

     ประเทศมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตรา

  • ผู้เดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียต้องแจ้งจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ขณะเดินทาง
  • ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศได้ เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาเลเซียต่อครั้ง
  • ผู้มีถิ่นพำนักในมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศได้ต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 ริงกิต
  • ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศมาเลเซียได้ ตามจำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่ได้แจ้งการนำเงินเข้าไว้เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

หากประสงค์จะขอนำเงินเข้าหรือออกมากกว่าที่กำหนดไว้ สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตได้ที่
Director of Exchange Control Development
Bank Negara Malaysia

Jalan Dato'Onn
50480 Kuala Lumpur
Tel. 603-2916473, 2928736, 2988044
ext. 8052/8094/8276
Fax. 603-2937732

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
Royal Thai Consulate General, Penang

No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang
โทรศัพท์ (04) 226-8029
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
Royal Thai Consulate General, Kota Bharu

No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400
Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ
(Office of Trade Promotion)

206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819

สำนักงานแรงงานฯ
(Office of Labour Affairs)

206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpaur
โทรศัพท์ (603) 291-6004
โทรสาร (603) 293-7000